O przedszkolu


Ważne informacje


Szanowni Państwo,
Realizując program w Gr.I "Tygrysków" i w Gr.II "Słoneczek" pn."Skąd się biorą produkty ekologiczne" przekazuję otrzymany z Głównego Inspektoratu Sanitarnego  link do webinaru
  http://bit.ly/GIS_Webinar_dla_rodziców .
Zawiera on wypowiedzi eksperta.

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Publiczne w Pierśćcu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pppiersciec.mzo.skoczow.pl


Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17.02.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.

Elementy ułatwiające dostępność:

·       Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych,

·       Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą

·       Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury


Elementy niezapewniające dostępności:

·       Strona internetowa nie jest dostosowana do obsługi za pomocą technologii asystujących (nie posiada skrótów „przejdź do treści”, „przejdź do menu” itp.),

·       Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych,

·       Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1,

·       Brak wyszukiwarki i mapy strony

·       Podkreślone teksty mogą nie być linkiem,

·       Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6,

·       Treść podstron jest wyśrodkowana.

·       Całą stronę główną Przedszkola Publicznego nr 1 osoba niewidoma może bez żadnych problemów przeczytać/przesłuchać przy użyciu klawiatury

·       Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej.

·       Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.


Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Olszewska, pppiersciec@mzo.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48695108411, +48722001423. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Pierśćcu

1)  Opis dostępności wejścia do budynku PP Pierściec

Wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy elewacji południowej (wejście główne). Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek jest wyposażony w windę. W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, która jest usytuowana w pobliżu wejścia głównego.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku są oznaczenia w alfabecie Breille'a oraz oznaczenia kontrastowe korytarzy dla osób niewidomych i słabo widzących. Budynek nie  jest wyposażony pochylnie ani platformę. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych jest zlokalizowane od strony północnej.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszkolu Publicznym Pierśćcu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Oddział zamiejscowy w Kowalach

2)  Opis dostępności wejścia do budynku oddziału zamiejscowego w Kowalach

Budynek posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony zachodniej) które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek nie jest wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformę. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W oddziale zamiejscowym w Kowalach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Uwagi końcowe:

Pracownicy są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami pod nr tel. 695108411, lub na adres poczty elektronicznej pppiersciec@mzo.skoczow.pl

Zostanie zapewniony tłumacz języka migowego. Podejmowane będą starania w celu oznakowania schodów zewnętrznych kontrastami dla osób słabo widzących.

Przedszkole podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.


WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole Publiczne w Pierśćcu zlokalizowane jest w centrum wsi. Mieści się w kolorowym, parterowym budynku otoczonym dużym ogrodem. W ogrodzie, nazywanym przez nas „Klonowym Ogródkiem”, mamy dobrze wyposażony plac zabaw , górkę do saneczkowania, plac do jazdy na rowerkach i  hulajnogach oraz dużo zieleni. Przedszkole posiada 3 sale zajęć, gabinet do dyspozycji logopedy, terapeuty i psychologa, przestrzenną kuchnię, która zagwarantuje nam 3 posiłki dziennie w przedszkolu w Pierśćcu i obiady do naszego oddziału zamiejscowego w Kowalach. Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (winda, oddzielna toaleta )

Realizujemy treści i zadania programowe wynikające z Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej. 

Proces dydaktyczny opiera się na programach:
  Program wychowania przedszkolnego - W. Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo wyd. MAC Edukacja

Ponadto realizowane są programy autorskie :
"Kolorowe emocje"- wyrażanie uczuć i emocji Reginy Otolińskiej
„Widzę, słyszę , dotykam, przeżywam”  -program w oparciu o "Edukację przez ruch" D. Dziamskiej i MDS M. Bogdanowicz autorstwa Reginy Waliczek
W przedszkolu odkrywam siebie i świat

Od 1 lipca 2020r. we wszystkich przedszkolach Gminy Skoczów realizowany jest projekt
„W przedszkolu odkrywam siebie i świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie dla 420 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolach Publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności u 11 nauczycieli w okresie od 01.07.2020 – 28.09.2021r.

Dofinansowanie projektu: 636 779,59zł

Wartość projektu: 749 152,46zł

W ramach projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK):

Ogółem wartość docelowa: 5

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej:

Wartość docelowa – kobiety: 200

Wartość docelowa – mężczyźni: 220

Ogółem wartość docelowa: 420

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie:

Ogółem wartość docelowa: 11

Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej:

Ogółem wartość docelowa: 9 720

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu:

Ogółem wartość docelowa: 11

 

W Przedszkolu Publicznym w Pierśćcu wraz z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach będą realizowane następujące zajęcia:

- Zajęcia socjoterapeutyczne - 2 grupy - 10 uczestników; ogółem: 30 godz.

- zajęcia „Wspólnie tworzymy świat” - 4 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Zajęcia międzykulturowe - 4 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Ceramika- 2 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Zajęcia z terapii ruchu metodą W. Sherborne- 4 grupy x 5 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Terapia ręki- 2 grupy x 5 uczestników; ogółem: 30 godz.

- Logorytmika- 4 grup x 8 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Biblioterapia- 4 grupy x 5 uczestników; ogółem: 60 godz.

Oddział w Kowalach:

- Dogoterapia: 2 grupy x 5 uczestników; ogółem 30 godz.

- Arteterapia: 2 grupy x 5 uczestników; ogółem 60 godz.

- Gimnastyka korekcyjna: 2 grupy x 8 uczestników; ogółem 30 godz.

- Logopedia: 2 grupy x 4 uczestników; ogółem 30 godz.

Regulamin


17 sierpnia rozpoczęła się akcja INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
"KORONAWIRUS- PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY"